Про підсумки виховної роботи у 1 – 4 класах за І семестр 2018-2019 н.р.

Наказ

27.12.2018                                                                                                                     №01-05/263

   Про підсумки виховної роботи у 1 – 4 класах за І семестр 2018-2019 н.р.

 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання …» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми  « Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекцій», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;
 • продовження спільної роботипсихолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;
 • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

 

Виховна робота в школі проводились згідно місії школи «Виховання здорової, всебічно розвинутої особистості з активною громадянською позицією» та відповідно до плану роботи школи  на 2018/2019 навчальний рік.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом І семестру здійснювалися за основними напрямками:

 • Ціннісне ставлення до себе
 •   Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
 •   Ціннісне ставлення до праці
 •   Ціннісне ставлення до природи
 •   Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
 •   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2018-2019 навчальному році в І семестрі  працювало 12 класних керівників, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекар, заступник директора з виховної роботи.

Протягом І семестру 2018-2019 н.р. в школі були проведені такі заходи:

 • Свято «День знань»;
 • Свято до Дня вчителя;
 • Осінній вернісаж;
 • Козацькі забави
 • «Різдвяний вертеп»;
 • Проведення акцій: «Сирітське деревце», «Від серця до серця», «Незабутка пам’яті», «Запали свічу»;
 • Тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх та зимових канікул.

Кожному з напрямків приділяється особлива увага.

       І. Ціннісне ставлення до себе.

     Ціннісне ставлення до свого фізичного “Я”  – це  вміння  особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

     Ціннісне ставлення до свого психічного “Я” передбачає вихованість удітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу: думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

     Ціннісне ставлення, до свого соціального “Я”виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  вихованців, у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування.

Щомісячно проводилися заходи  щодо навчання дітей  засобам захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, наданню домедичної допомоги. Також класними керівниками 1 – 4-их  класів періодично проводились бесіди та інструктажі з безпеки

Надзвичайники також наголосили на важливості дотримання правил безпеки життєдіяльності під час зимових канікул, у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, також нагадали, як правильно поводитися вдома з газовими та електроприладами, щоб не трапилося лиха, і застерегли від необачних вчинків, адже інколи одна мить може призвести до непоправного.

Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: « Козацькі забави».

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців.

 ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

Цей напрямок виховної роботи є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

          ІV. Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, вироблення навичок природоохоронної поведінки. В зв’язку з цим у початковій школі  були проведені:

– загальношкільні екологічно-трудові  акції: «Встанови годівничку», «Збережи та нагодуй птахів, екомарафон «Збережи ялинку»

З метою розширення природоохоронної діяльності, спрямованої на збереження і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціонального використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності дітей шкільного віку щодо охорони і оздоровлення водних об’єктів.

 1. V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

     Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Національна самосвідомістьце особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомістьвиявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культураце політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень.

VІ. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів – здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об’єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

В школі  систематично працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості та правоохоронних органів. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Шкільним психологом та соціальним педагогом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися в важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учням  схильним до правопорушень. З ними систематично проводиться  індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги. Тісно співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, інспекторами кримінальної міліції, працівниками ДАІ та пожежної охорони(ДСНС).

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи.  Серед форм  роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій.

 

У 2018-2019 н.р. у виховній роботі з класом ставились такі завдання:

 • виховати патріота України; створювати учням умови для розвитку творчих здібностей;
 • формувати активну життєву позицію, залучати кожну дитину до життя колективу; виховувати свідому дисципліну і культуру поведінки;
 • виховувати любов до природи;
 • виховувати любов до праці, домагатися сумлінного виконання учнями своїх доручень;
 • надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання дітей.

Основною метою виховання є створення в колективі оптимального, позитивного мікроклімату як на уроках, так і в позаурочний час, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку кожного учня. У виховній роботі використовувались різноманітні форми роботи з класом: години спілкування, бесіди, свята, екскурсії, ігри, вікторини.

Велике значення  у   формуванні    громадянської свідомості має національно-патріотичне виховання. Цьому сприяли години спілкування: «Моя рідна Україна», «Та земля мила, де мати народила», зустріч із героями АТО.

Багато часу приділяю мораль-естетичному вихованню учнівського колективу,  цілей були проведені  години спілкування: « Чарівні слова відкривають серця», «Що означає бути вихованою людиною», «Відкриваємо скриньку  добрих справ»; а також читання та обговорення творів В.О.Сухомлинського.

 

Класний керівник 1а класу Кульчицька О.Р. активно проводила виховну роботу, а саме:

 • Перший урок “Перший раз у перший клас.”
 • Екскурсії: “Наша школа. А що навколо школи”, “Милуємося красою рідної природи.”, “Зима — білосніжка.”, Майстерня “Ремонт і пошиття одягу.”,  “Збираємо насіння.”.
 • Години спілкування: ”Та земля мила, де мати народила.”,  “Чарівні слова відкривають серця.”,   “Що я ціную у житті?”, “Ми – зернята України.”, “Краса моєї України”.,  “Коли я виросту…” ,   “Абетка пішохода.”, “Здоровим бути модно.”, “Як змінюється краплинка води під впливом музики”, “Тварини взимку.”, “Запрошуємо в космічну подорож.”,  “Збережімо народні традиції.”, “Техніка у моєму домі.”
 • Свято ”Святий отче Миколаю, я тебе чекаю.”
 • Екологічне моделювання розвивально-виховних ситуацій
 • “Поклонюся я довкіллю, побажаю   довгих днів.”, Музична вітальня “Краса природи в пісні”,”Краса природи в слові”,  Рольова гра “Дари осені.”,  Дослідження ”Куди поділися комахи”,”Які птахи відлітають”, “Як ми бережемо воду”, “Чи існує життя під снігом”, “Від зернятка до яблучка”.
 • Година милування “Фарби чарівної осені.”
 • Рольова гра “Складаємо власні правила поведінки в природі.”
 • Вікторина “З якого дерева листок”.
 • Майстер — клас “Складання букетів з опалого листя”.
 • Виготовлення саморобок із природних матеріалів.
 • Відверта розмова “Тварини — не іграшки”.
 • Подорож “Річки моєї України”.
 • Обмін думками “Як допомогти птахам узимку”.
 • Тренінг “Збережи здоров я під час зимових розваг”.

 

Бесіди з безпеки життєдіяльності:

 • Безпечна дорога з дому до школи ізі школи додому.
 • Інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів.
 • Правила поведінки з гострими і ріжучими предметами.
 • Як захистити себе від вірусів грипу?
 • Особиста гігієна.
 • Їстивні і неїстивні гриби наших лісів.
 • Профілактика простудних захворювань.
 • Правила безпечної поведінки на вулиці і вдома під час зимових канікул.
 • Робота з батьками
 • Перша зустріч з батьками (батьківські збори).
 • Ознайомлення батьків з концепцією НУШ.
 • Зустріч з батьками (ознайомлення батьків з результатами моніторингу основних умінь та навичок учнів).

За період І семестру 2018-2019 року класним керівником 1б класу Косач І.В. було проведено:

 • Організація діяльності класу
 • Перший урок «Перший раз у перший клас».
 • Екскурсія школою (Ознайомлення з приміщенням школи).
 • Розповідь вчителя про обов’язки «Дитина дня».
 • Проведення ранкових зустрічей  (протягом навчального тижня).
 • Я і моя Батьківщина
 • Урок-реквієм «Запали свічку».
 • Розповідь  про державний герб і прапор України.
 • Виставка малюнків «Моя Батьківщина – рідна Україна».
 • Збереження традицій українського народу
 • «Козацькі забави».
 • Свято Миколая «Скоро в рідний край прийде Миколай».
 • Збереження життя і здоров’я учнів.
 • Бесіда «Дорога від дому до школи».
 • Бесіда-попередження «Вогонь – друг, вогонь – ворог».
 • Бесіда-тренінг «Вчимося користуватися гострими та ріжучими предметами».
 • Бесіда  «Обережно, газові прилади».
 • Конкурс малюнків «Безпечний перехід вулиці».
 • Бесіда-застереження «Про заборону виходити на замерзлі водойми».
 • Бесіда «Безпека поведінки під час зимових канікул» (заборона ігор з петардами, сірниками).

 

Робота з батьками

 • Перша зустріч з батьками (батьківські збори).
 • Ознайомлення батьків з концепцією НУШ.
 • Зустріч з батьками (ознайомлення батьків з результатами моніторингу основних умінь та навичок учнів).

 

Класним керівником 1в класу, Яремин С.А. було проведено активну роботу не лише з дітьми, а й з батьками. Багато часу вчителем приділено морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку,  відповідальності, культурної поведінки.

Організація діяльності класу:

 • Перший урок «Перший раз у перший клас».
 • Екскурсія школою. Ознайомлення з приміщенням школи.
 • Розповідь вчителя про обов’язки «Дитина дня».
 • Проведення ранкових зустрічей (протягом навчального року).
 • Я і моя Батьківщина
 • Бесіда «Запали свічку».
 • Бесіда «Символи України».
 • Бесіда «Край, де ми живемо, Батьківщиною звемо».
 • Збереження традицій українського народу
 • Козацькі забави.
 • Проведення свята «Святий Миколай, до нас завітай».
 • Збереження життя і здоров’я учнів
 • Бесіда «Як безпечно дістатися до школи й повернутися додому».
 • «Культура безпечної поведінки в школі» ( бесіда).
 • Електроприлади – одна з причин виникнення пожежі (бесіда).
 • Конкурс малюнків «Безпечний перехід вулиці».
 • Розповідь про людей, які охороняють нас від вогню». Професія цих людей.
 • Бесіда-нагадування про правильний розподіл вільного часу.
 • Бесіда “Обережно, газ».

 

Робота з батьками

 • Перша зустріч з батьками (батьківські збори).
 • Ознайомлення батьків з концепцією НУШ.
 • Зустріч з батьками (ознайомлення батьків з результатами моніторингу основних умінь та навичок учнів).

 

Класним керівником 2а класу Гоч О.Й. було проведено:

Виховні заходи

 • Козацькі забави.
 • Інсценізація народної пісні «Ходить гарбуз по городу»
 • Акція «Збережи ялинку»
 • «Медівник- національний пряник»
 • «У рідний край завітав Святий Миколай»
 • Бесіди,  інструктажі  з ОБЖ
 • Дорога від школи додому.
 • Небезпека викрадення дітей.
 • Вулиці рідного міста. ПДР. Інструктаж з безпеки життєдіяльності учня.
 • Вогнище- це романтично, проте дуже небезпечно.
 • Як вберегтися від інфекційних захворювань.
 • Газова служба-104.
 • Сірничок малий, а біда велика.
 • Кір-інфекційна хвороба. Як її розпізнати.
 • Профілактика простудних захворювань.
 • Правила безпечної поведінки на вулиці взимку.
 • Правила безпечної поведінки вдома під час зимових свят.

Години спілкування

 • Безпечне поводження на шкільному подвір»ї.
 • Уявна подорож до міста Ввічливих.
 • Україна- наш спільний дім. Символи держави.
 • Чесним треба бути всюди.
 • Доки маємо час- робимо добро.
 • Природа-це казка, яку треба читати серцем.
 • Чемним треба бути всюди. Секрети вихованої людини.
 • Шкідливі звички і здоров»я.

Екскурсії

 • Поетична осінь.
 • В зимовий ліс.

Значне місце у діяльності класного керівника займає робота з батьками. Батьківські збори часто проводились у формі «кругло столу», за яким обговорювались актуальні питання виховання дітей, моделювалися певні ситуації, які могли б допомогти батька у вирішенні питань спілкування  дітей з батьками. Проводились також індивідуальні консультації для батьків.

 

Основною метою виховної діяльності у своїй роботі класний керівник 2б класу Ткачик М.С. обрала створення в колективі оптимального позитивного мікроклімату як на уроках, так і в позаурочний час, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку кожного учня. Протягом року велася виховна робота, яка поєднувала як традиційні форми роботи (бесіди, години спілкування, виховні години), так і нетрадиційні (тестування, інтерактивні ігри, робота над проектами).

Формування ціннісного ставлення до себе відбувалося через пропагування здорового способу життя, застосування здоров’язберігаючих технологій (проведення динамічних пауз на уроках, використання оздоровчих вправ, пальчикової гімнастики, музикотерапія, кольоротерапія, психологічні розминки), проведення бесід з техніки безпеки з метою профілактики дитячого травматизму, проведення тематичних виховних годин « Сам удома», « Чарівні слова», та інші. Формуванню ціннісного ставлення до праці сприяли виховні години на тему «Книжкова лікарня», «Навіщо людина працює» та інші, перевірки стану підручників, прибирання класної кімнати тощо. Діти активно взяли участь у проекті „Посади дерево”, в рамках якого працівники заповідника “Розточчя” висаджували дерева на шкільному подвір’ї . Учням класу  провели майстер клас з виготовлення іграшок із соломи.

Формування ціннісного ставлення до культури до мистецтва (естетичне виховання) у цьому навчальному році відбувалося через виставу у Львівському палаці залізничників «Рокс», бібліотечні та музичні уроки, лялькові вистави. Важливим завершенням навчального року були класні збори , в ході яких усі учні класу могли висловити власну думку стосовно роботи товаришів та прийняти участь у визначенні найдостойніших учнів класу. Така сумісна діяльність учнів, вчителя та батьків сприяє зміцненню колективу та встановленню більш тісних та довірливих стосунків. Протягом року діти відвідували лялькові вистави.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства, до держави (національно – патріотичного виховання) відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави і міста проводились різноманітні заходи, серед яких: Перший урок, конкурс до дня української писемності, інформаційні хвилинки, флешмоб з читання віршів про мову.

Протягом року здійснювалась підготовка учнів до самоврядування. Було розподілено обов’язки в класі до виконання яких діти підходили відповідально.

Значне місце у діяльності класовода займає робота з батьками.Проводилися батьківські збори, за яким обговорювалися актуальні питання виховання дітей, моделювалися певні ситуації, які могли б допомогти батькам у вирішенні тих чи інших питань спілкування дітей з батьками. Мають місце також індивідуальні консультації для батьків. Батьківський комітет класу активно бере участь у житті класу, в організації класних та позакласних заходів.

Вся проведена в класі  робота систематично висвітлювалась класним керівником  на шкільному сайті.

 

У 2018-2019 н.р. у виховній роботі у 2в класі класний керівник Онипко Л.А. ставила перед собою та класом  такі завдання:

 • виховувати патріота України;
 • створювати учням умови для розвитку творчих здібностей;
 • формувати активну життєву позицію, залучати кожну дитину до життя колективу;
 • виховувати свідому дисципліну і культуру поведінки;
 • виховувати любов до природи;
 • виховувати любов до праці, домагатися сумлінного виконання учнями своїх доручень;
 • надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання дітей.

Основною метою виховання було створення в колективі оптимального, позитивного мікроклімату як на уроках, так і в позаурочний час, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку кожного учня. У виховній роботі використовувались різноманітні форми роботи з класом: години спілкування, бесіди, свята, екскурсії, ігри, вікторини.

Так як велике значення у формуванні громадянської свідомості має національно-патріотичне виховання Онипко Л.А.. прооводила години спілкування: “Моя рідна Україна”, “Та земля мила, де мати народила”.

Багато часу було приділено морально-естетичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язків, відповідальності, культурної поведінки. Для реалізації цих цілей були проведені години спілкування: “Чарівні слова відкривають серця ”, “Що означає бути вихованою людиною”, “Відкриваємо скриньку добрих справ”; а також читання та обговорення творів В.О.Сухомлинського.

По вихованню ціннісного ставлення до себе, з учнями проводились бесіди та інструктажі з Правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, санітарії та гігієни, дитячого травматизму.

Виховні заходи:

 • Книга-маленьке віконце, а через нього увесь світ видно.
 • Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай.
 • Рідним домом хай буде клас.
 • Урок з української мови ” Пригоди у Країні слів”.
 • Математична гра ” Розумники.”
 • Урок-гра “Зоряна мандрівка”.

Години спілкування:

“Абетка пішохода”, “Особиста гігієна школяра” та ін. Бесіди; “Дорога від школи додому”, “Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами” та ін.

З метою формування бережливого ставлення до природи проводились екскурсії в природу, години спілкування: “Милуйся красою рідної природи”, “Збережімо довкілля чистим”.

Значне місце у діяльності класного керівника Онипко Л.А. займала робота з батьками. Батьківські збори часто проводились у формі “круглого столу”, за яким обговорювались актуальні питання виховання дітей, моделювалися певні ситуації, які могли б допомогти батькам у вирішенні питань спілкування дітей з батьками. Проводились також індивідуальні консультації для батьків.

Розумове, морально-естетичне, загалом ціннісне виховання молодших школярів – дуже складний процес, що включає в себе становлення світоглядних переконань, ідей і творчої цілеспрямованості розуму в тісній єдності з працею, суспільною активністю особистості; поєднує в собі освітній процес у школі і життя в суспільстві.

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти  з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, дуже активні.

Навчально – виховний процес має бути у тісному  зв’ язку із зарядом доброти і моральності .

 

Класний керівник 3а класу Кухар І.І. за даний період тісно співпрацювала  з батьками використовуючи  колективні та індивідуальні бесіди, зустрічі за «круглим столом»,  анкетування, екскурсії, родинні свята, творчі звіти.

Було проведено години спілкування :

 • Я вірю в силу доброти.
 • Твої права та обов: язки.
 • Ну, щоб здавалося слова…
 • Скринька цікавих історій.
 • Справи Святого Миколая.
 • Буду я природі другом.

Екскурсії:

 • Екскурсія у ліс. Збір природного матеріалу.
 • Природа рідного краю.
 • Спостереження за явищами природи взимку.
 • Спостереження за явищами природи весною.

Проведено бесіди, інструктажі, заходи з безпеки життєдіяльності :

 • Вулиці рідного міста. Дорога зі школи до дому.
 • Сірничок малий, а біда велика.
 • Режим дня школяра.
 • 104 — служба газу.
 • Правила переходу вулиць і доріг.
 • Правила поведінки з електроприладами.
 • Як швидко загасити вогонь.
 • Правила поводженя з піротехнікою.
 • Небезпека на дорозі: обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки. Правила безпеки при зустрічі з дикими та свійськими тваринами

 

За період 20178-2019 року класним керівником 3б класу Занік Т.В. було проведено:

Виховні заходи:

 • Конкурс віршів «Із слова починається людина»,
 • Урок Абетка моральності з читання «Хитрощі не люблять совісті»,
 • Інтелектуальна гра «Слабка ланка»
 • Урок – гра «Хто розуміє, той і вміє»,
 • Свято «Новий рік – казовий час, хай здивує щастям вас!»

Також класним керівником було проведено низку бесід, інструктажів з ОБЖ:

 • Крокуємо вулицею. Складові дороги.
 • Безпека у школі.
 • Що робити в небезпечних ситуаціях.
 • Природні лиха (гроза, буря). Правила поведінки.
 • Коли ти сам удома. Побутові небезпеки.
 • Безпечна електрика. Користування електроприладами.
 • Правила поводження з вибуховонебезпечними предметами.
 • Дорога від дому до школи. Бесіда, ситуаційні завдання.
 • Де безпечно гратися ?
 • Правила поведінки з незнайомими людьми.
 • Обережно! Вибуховонебезпечні предмети.
 • Малятко-здоровятко.
 • Небезпека від вогню. Служба порятунку.
 • Безпека під час прогулянок у лісі.
 • Правила поведінки під час канікул.

Не залишилися поза увагою й години спілкування:

 • Вибір безпечного маршруту від школи до дому.
 • Переходимо дорогу. Безпечний перехід дороги.
 • Як поводитися з незнайомими людьми.
 • Перш ніж зробити щось, подумай.
 • Рідним домом хай буде клас.
 • Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього.
 • Слово” мати” – вічне.

 

Класним керівником 3в класу Вельган Н.Д. було проведено ряд бесід, інструктажів з ОБЖ:

 • Безпечний перехід проїзної частини.
 • Вибір безпечного маршруту від школи додому.
 • Безпечні місця для ігор і розваг.
 • Обережно! Незнайомці.
 • Один  удома .
 • Вогонь – друг, вогонь – ворог.
 • Безпека під час святкування різдвяних свят.
 • Безпека на льоду.
 • Як не захворіти на грипп та кір.
 • Правила поведінки з незнайомими людьми.
 • Обережно! Вибухонебезпечні предмети.
 • Безпека на відпочинку.

Години спілкування

 • Наша Вітчизна – Україна.
 • Сам удома.
 • Природа в загадках, прислів’ях, приказках та віршах.
 • Ти – вихована дитина.
 • Як не захворіти на грип.
 • Олена Степанівна Дашкевич – українська народна героїня.
 • «Миколай мандрує світом».
 • Новорічне свято «Рік новий»

Екскурсії

 • Як спостерігати за полудневим розташуванням сонця.
 • Які в осені прикмети ?
 • Спостереження за природою взимку.

 

Під час виховної роботи з учнями 4а класу  класним керівником Самотій О.Б. протягом навчального року усі заходи  були спрямовані на формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

Свою діяльність Самотій О.Б. здійснювала відповідно до основних завдань загальноосвітньої середньої школи, спрямованих на:

 • -виховання громадянина України;
 • -формування особистості учня; його наукового світогляду, розвитку його здібностей і
 • обдарувань;
 • -виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого
 • ставлення до шкільного і класного майна;
 • -формування засад здорового способу життя;
 • – виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;
 • -виховання поваги до вчителів, старших, батьків.

У  виховній роботі використовувались різноманітні форми роботи з класом: виховні години, години спілкування, свята, проекти, конкурси, екскурсії, ігри, вікторини, бесіди.

 • -Міжнародний день благодійності
 • -Всесвітній день дитини
 • -День гідності і свободи
 • -День пам’яті гжертв голодомору
 • -Міжнародний день волонтерів
 • -День захисту прав людей
 • Також було проведено:
 • -Перший урок «З Україною в серці»
 • -Бібліотечний урок «Ми читаємо твори В.Сухомлинського»
 • -Акція «запали свічку»
 • -Акція «Кожна дитина має право»

Бесіди:

 • -«Люди навколо мене
 • -культура поведінки та спілкування
 • -секрети вихованої людини
 • -мої обов’язки
 • -профілактика комп’ютерної та ігрової залежності
 • -шкідливі звички
 • техніка безпеки
 • -Дитячий травматизм

 

Благодійний ярмарок солодощів.

Виховні години:

 • «Наполегливість – важлива риса характеру людини»
 • «Всяка річ створена людиною»
 • Акція «Збережемо книгу».

Екскурсії :

 • Життя птахів взимку
 • Збережемо довкілля чистим
 • Буду я природі другом.

В становленні та розвитку учнів класний керівник опиралась на допомогу батьків. Робота з ними  включала в себе індивідуальні бесіди, консультації,   класні батьківські збори, анкетування, обстеження матеріально-побутових умов сімей, залучення батьків до участі в класних заходах, проектах.          такими батьками проводиться відповідна робота як вчителем, так і членами батьківського комітету.

Проводились  батьківські  збори.

 

Протягом навчального І семестру 2018-2019 року  у 4б класі класним керівником Острокостовою Л.В. було проведено:

1.Батьківські збори «Організація навчально-виховного процесу четвертокласників, 2018-2019 н. р.»

2.Перший урок: «Україна -моя країна»

3.Година спілкування «Людина починається з добра »

4.В.Сухомлинський-видатний педагог (до 100-річчя від дня народження,читання та обговорення оповідань)

5.Конкурс на кращого читця віршів про мову «Мова моя калинова» (до тижня мови)

6.Міні-олімпіада з математики (до тижня математики)

 1. «Запали свічку пам’яті»-до дня пам’яті жертв Голодомору

8.Сторінками улюблених журналів «У гостях у «Смайлика» » (читання та обговорення статей журналу 14.12)

9.Година спілкування «Буду я природі вірним другом»(акція «Збережи ялинку»)

Виховні заходи:

 • «У чарівний світ зимової казки»

Бесіди:

 • “Дорога від дому до школи»
 • «Де можна гратись. Безпека і відпочинок»
 • «Правила поведінки під час вини кнення пожежі»
 • «Громадський транспорт. Обов’язки пасажира
 • «Правила поведінки з електроприладами»
 • «Увага! Небезпечна ситуація в школі»

     Екскурсії:

 • Екскурсія в шкільний музей І. Франка

 

У 4 – В класі навчається 30 учнів. Більшість дітей мають хороші здібності до навчання. У класі загалом панує атмосфера дружби, поваги і підтримки.

У цьому навчальному році у виховній роботі з класом ставляться такі завдання:

-забезпечення особистісного зростання учнів;

-згуртування дитячого колективу;

-виховання любові до малої батьківщини та України;

-підвищення рівня загальної культури учнів;

-вироблення навичок здорового способу життя;

-формування позитивного мікроклімату в колективі.

Виховна робота поєднує традиційні і нетрадиційні форми роботи.

Кожен навчальний тиждень учні розпочинають з ранкового кола (діти діляться новинами, подіями, які їх вразили, складають плани, співають гімн України).

Нетрадиційні заходи, проведені впродовж І семестру 2018 – 2019 н.р.,

-Флешмоб «Я люблю Україну»

-Проект «Вчитель добра і краси», присвячений 100-річчю В. Сухомлинського

-Інтегроване заняття «Запали свічку»

-Благодійний ярмарок

-Квест-гра «Запалюємо зірочки»

Години спілкування

-«Я люблю Україну»

-Правила молодшого школяра. Безпечний шлях до школи.

-«Учитель добра і краси»

-«Професія – школяр»

-«Козацькому роду нема переводу»

-«Плекаймо рідну мову»

-«День пам’яті жертв голодомору»

-«Хай серце не втрачає доброти»

Екскурсія

-Урок-екскурсія «Орієнтування на місцевості».

Батьківські збори

-Організація навчально-виховної роботи у 4 класі;

-Батьківські посиденьки –.

 

Підводячи підсумки виховної роботи у І семестрі 2018 – 2019 навчального року, можна стерджувати, що мотиваційно – особистісна сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості. Завдяки співробітництву з батьками більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей. Аналіз виховної роботи у відповідності з метою та завданнями показує, що проведена робота сприяла згуртуванню учнівського колективу, інтелектуальному, моральному та фізичному становленню особистості, створенню умов для розвитку творчих здібностей, покращенню рівня мотиваційної сфери дітей, вдалій адаптації  учнів в класному колективі, вдалому процесу формування навичок аналізу власних дій та роботи товаришів.

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у 1-4 класах проводиться на належному рівні.

Виходячи з вищесказаного,

 

НАКАЗУЮ:

1.Вважати виховну роботу за І семестр 2018-2019н.р.  такою, що знаходиться на достатньому рівні.

 

 1. 2. Класним керівникам 1 – 4их класів:

2.1. Продовжувати роботу по організації виховного процесу на основі вивчення та розвитку здібностей учнів.

Постійно

 

2.2. Спільно з працівниками соціально-психологічної служби здійснювати постійний моніторинг учнівського середовища з метою вчасного виявлення та надання необхідної допомоги при захисті інтересів неповнолітніх.

Постійно

 

2.3. Систематично підтримувати тісний зв’язок з родинами учнів в яких виховуються учні, схильні до правопорушень, залучати батьків до участі в  роботі Ради профілактики правопорушень.

Постійно

 

2.4.  Посилити профілактичну роботу по недопущенню жорстокості та насильства серед неповнолітніх.

Постійно

 

2.5. Контролювати стан відвідування учнями школи навчальних занять. Вживати невідкладних заходів щодо попередження пропусків без поважних причин, тісно співпрацювати з  відповідними службами.

Постійно

 

2.6. Готуючись до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології.

Постійно

 

 1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Сташко В.В.:

3.1. Продовжувати роботу по організації та участі як класних колективів, так і окремих учнів школи у позакласних та позашкільних виховних заходах.

Постійно

3.2. Активізувати участь у роботі методичного об’єднання класних керівників  по впровадженню інтерактивних технологій у методику роботи з дитячими колективами.

Постійно

3.3. Даний наказ довести до відома класних керівників 1 – 4их класів на нараді при заступнику.

До 25.01.2019

 

 1. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою .

 

Директор опорного закладу                               М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

В.Сташко

(Загальна кількість переглядів - 192)